Film promocyjny

Odsłony: 118

      3 maja 1791r. w Polsce została uchwalona konstytucja, której twórcami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. W tym dniu ustawę zasadniczą przeprowadzono na drodze zamachu stanu, dokonanego przez Stronnictwo Narodowe w porozumieniu z królem. W ścisłej tajemnicy trwały przygotowania do uchwały rządowej. Korzystając z faktu,że większość zwolenników frakcji hetmańskiej nie brała udziału w obradach sejmu, zaskoczono opozycję i niezgodnie z regulaminem, bez uprzedniego zapoznania posłów z projektem przystąpiono do debaty. Na sali sejmowej była tylko 1/3 posłów. Podczas debaty król Stanisław August Poniatowski przedstawił prezentację depesz zagranicznych, z których wynikało, że może nastąpić rozbiór Polski i zażądał natychmiastowego uchwalenia ustawy rządowej. Pomimo sprzeciwu posła Jana Suchorzewskiego, izba przyjęła ustawę rządową.

      5 maja 1791 roku Ustawę Rządową podpisała deputacja Konstytucyjna, a sejm uznał wszelkie wcześniejsze protesty opozycji za nieważne, cyt.” Ustawa Rządowa była drugą na świecie konstytucją regulującą  strukturę organizacyjną państwa oraz prawa i obowiązki obywateli. Formułowała podstawowe normy ustroju Rzeczpospolitej, w duchu reformatorskim. Konstytucja wzmacniała władzę państwową przez zniesienie prawa oporu i wolnej elekcji.” Na podstawie Ustawy Rządowej wprowadzono dziedziczność tronu. Konstytucja 3 maja ograniczała znaczenie sejmików, a równocześnie nadawała mieszczanom nietykalność osobistą oraz prawo nabywania ziemi i możliwość osiągania niższych stopni oficerskich i urzędów. Główne postanowienia konstytucji 3 maja określały religię katolicką jako najważniejszą, przy jednoczesnym zapewnieniu opieki prawnej i wolności innym religiom i wyznaniom. Według konstytucji szlachta miała utrzymać swoje przywileje. Zatwierdzono również prawo o miastach królewskich. Chłopi zostali wzięci pod opiekę prawa, pod warunkiem, że wszelkie układy między dziedzicami a chłopami nie mogły być samowolnie zmieniane. W tym czasie wprowadzono także w całym kraju język polski jako obowiązujący język urzędowy.

      Po ustanowieniu konstytucji władze w państwie podzielono na prawodawczą, wykonawcząi sądowniczą. Władzę prawodawczą miał sprawować Sejm, złożony z izby poselskiej i senatu. Władzę wykonawczą miał sprawować król razem ze Strażą Praw tj. radą ministrów, którą sam  mianował. Władza wykonawcza odpowiedzialna była przed Sejmem. Natomiast władzę sądowniczą miały sprawować sądy pierwszej instancji, od postanowień których przysługiwała apelacja do trybunałów. Straż Praw , która była zasadniczym organem władzy wykonawczej składała się z króla, prymasa i pięciu ministrów ( policji, spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojnyi skarbu) oraz marszałka Sejmu i następcy tronu wybranego przez urzędującego króla.

      Król powoływał ministrów wśród najwyższych urzędników państwowych, których Sejm mógł odwołać przez głosowanie nad wotum nieufności. Wszelkie urzędy miały być podporządkowane Straży Praw, która mogła kontaktować się z nimi poprzez wybierane przez Sejm komisje mające charakter ministerstw ( Policji, Wojska, Skarbu i Edukacji Narodowej),natomiast cyt.” Akty królewskie musiały otrzymać kontrasygnatę odpowiedniego ministra”. Po uchwaleniu Konstytucji cyt.” Polska stawała się monarchią konstytucyjną.” W Polsce poparcia konstytucji udzieliły – średnia szlachta i mieszczaństwo. Przeciwko konstytucji wystąpili magnaccy konserwatyści. Liderzy partii magnackiej zwrócili się o pomoc do Rosji.

      Cyt.” Ustawa miała być punktem wyjścia do fundamentalnych reform całego kraju, została jednak obalona przez zainspirowaną przez Katarzynę II konfederację targowicką.                                     

                                                                                                     Ewa Sadurek

 

Odsłony: 127

Jak dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy umysłowej
w czasie nauki zdalnej?


Rozwój nowoczesnych technologii sprzyja coraz powszechniej długotrwałemu korzystaniu z urządzeń elektrycznych. Coraz częściej używa się tych urządzeń nie do pracy, rozrywki, komunikacji lub poszukiwania informacji. Za sprawą sieci internetowej świat stał się globalną wioską. Badanie Państwowego Instytutu Badawczego NASK – „Rodzice Nastolatków 3.0”, opublikowane pod koniec grudnia 2019 r. dowodzi, że ponad
30% młodzieży korzysta z Internetu dłużej niż 5 godzin dziennie.

W dobie pandemii, dzięki zdobyczom nowoczesnej myśli technicznej oraz rozwiązaniom
IT (Information Technology), mamy możliwość zdalnej pracy, nauczania i uczenia się. Musimy jednak pamiętać o tym, iż obok dobrodziejstwa jakie niesie ze sobą, korzystanie z komputera oraz skupianie uwagi na rozwiązywaniu zadań, może ono nieść także swego rodzaju zagrożenia. Jak wszystko z resztą, użytkowane w nadmiarze lub w niewłaściwy sposób.
I temu właśnie będzie poświęcony niniejszy artykuł: Jak dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy umysłowej w czasie nauki zdalnej?

              Odpowiednio zorganizowane miejsce pracy gwarantuje maksymalną wygodę oraz pełną wydajność. Zacznijmy zatem od przypomnienia sobie kilku ważnych zasad eksploatowania komputera.

Odsłony: 169

„Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się

najpiękniejszym dniem Twojego życia”.

Mark Twain

 

Wiedza o człowieku i kulturze pozwala określić rolę i miejsce sztuki w całości dynamizmu życia ludzkiego. Kultura jest sposobem  życia człowieka, a tworzy się ją społecznie w obszarze określonej cywilizacji. Cywilizacja ma istotny wpływ na kulturę, a więc także na sztukę. W tradycji łacińskiej, nam najbliższej jedną z kluczowych gwarancji sztuki jest wolność twórcza. Samo słowo „sztuka” oznacza czynność wytworzenia planu dzieła oraz czynność wytworzenia dzieła. Sztuka przenika ludzkie życie na wskroś, jej celem jest bowiem dobro człowieka. Człowiek jest istotą kulturową; tworzy kulturę, ona zaś tworzy i definiuje jego, tak że niepodobna być człowiekiem poza kulturą, a jej dzieła towarzyszą nam w każdej okoliczności życia. Troska o sztukę jest powinnością człowieka, bo od jakości sztuki zależy doskonałość człowieka i jego kultury. Celem – dobrem sztuki jest człowiek, a dokładniej mówiąc życie ludzkie. Każdy z rodzajów sztuki jest ważny i niezastępowalny i pełni właściwe sobie funkcje w życiu ludzkim. Sztuka jest rozumną i celową wytwórczością, doskonali zastany świat. Ma za zadanie wprowadzać w świat piękno.

Odsłony: 209

Odsłony: 196

  Wielki Tydzień oraz najważniejsze uroczystości związane z Wielkanocą, z obchodami Męki i Zmartwychwstania Chrystusa rozpoczyna Niedziela Palmowa - ostatnia niedziela wielkiego postu nazywana również Kwietną lub Wierzbną.

W Niedzielę Palmową Kościół, święci triumfalny wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, dokąd przybył razem z uczniami na Święto Paschy. Jak wskazuje  Pismo Święte witany był przez tłumy ludzi wołających cyt.” Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie dla naszego  zbawienia” i rzucających na drogę, którą jechał na osiołku, gałązki oliwne i palmowe.  Wielki Tydzień jest czasem wzmożonej pobożności oraz praktyk religijnych jak rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych. Najważniejszymi dniami w Kościele jest Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota i związane z nimi uroczystości religijne i nabożeństwa zwane Triduum Paschalnym, Świętym lub Wielkanocnym.   

W Wielki Czwartek we wszystkich Kościołach wyłącza się dzwony, na znak żałoby. Zastępuje się je kołatkami. Liturgia nabożeństw wielkoczwartkowych ma upamiętniać Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie Eucharystii. W tym dniu w Kościele odbywa się  obrzęd obmycia nóg biednym i bezdomnym na pamiątkę umycia nóg apostołom przez Jezusa Chrystusa przed ostatnią z nimi wieczerzą.

  Wielki Piątek jest w Kościele dniem żałoby. Wyraża ją wielkopiątkowa liturgia. W Kościele panuje zaduma i cisza, a Najświętszy Sakrament w monstrancji i konsekrowane hostie wynosi się do kaplicy zwanej Ciemnicą. Natomiast w głównych ołtarzach zostawia się otwarte tabernakula. W Wielki Piątek nie odprawia się mszy św., główną ceremonią jest Adoracja Krzyża wnoszonego do Kościoła. Na zakończenie wielkopiątkowej liturgii odsłaniane są Groby Chrystusa, są to groty grobowe wykonane w bocznych nawach z leżącą w nich postacią umarłego Jezusa Chrystusa adorowanego przez wiernych w Wielki Piątek wieczorem i przez całą Wielką Sobotę aż do rezurekcji w Wielką Niedzielę.

  Wielka Sobota  kończy Triduum Paschalne. Jest ona dniem, w którym błogosławi się i świeci pokarmy wielkanocne. Przed wielkanocną mszą w Kościołach święci się wodę chrzcielną, ogień i ciernie. Od poświęconego ognia zapala się paschał – grubą woskową świecę, którą wnosi się uroczyście do Kościoła na wieczornej mszy świętej.

  Wielka Niedziela  – Święto Zmartwychwstania Pańskiego jest najstarszym, najuroczyściej obchodzonym świętem wszystkich chrześcijan, odprawianym na pamiątkę Zbawczej Męki, Śmierci i Chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa. W nocy  z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę podczas procesji rezurekcyjnej słychać huk wystrzałów petard. Jest to salut na cześć Zmartwychwstałego Chrystusa. Po rezurekcji wszyscy udają się do domów na śniadanie wielkanocne, które poprzedza dzielenie się poświęconym jajkiem, wzajemne życzenia zdrowia, szczęścia, powodzenia i radości.

  Poniedziałek Wielkanocny jest drugim dniem świąt, który upływa w gronie rodzinnym. Wśród licznych zwyczajów i obrzędów związanych z tym dniem są zabawy: lejącej się wody, zabawi psot. Wszystkim tym zabawom towarzyszy radość i śmiech.

 

Odsłony: 208

Heraklit z Efezu żyjący pół wieku przed naszą erą stwierdził, że „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”.

I choć jest to dla nas oczywiste, gdyż zmian doświadczamy stale, okazuje się, że nie zawsze łatwo nam się z nimi pogodzić. Okazuje się także, że odczuwamy przed nimi strach. Tak dzieje się kiedy doświadczamy straty, zmieniamy otoczenie, stajemy w obliczu nowego wyzwania, musimy wyjść ze strefy komfortu. Naukowcy powiedzą, że jest to naturalna reakcja organizmu na to, co dla nas nieznane i niepewne. Niewątpliwie w ostatnim czasie mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją – nową, nieprzewidywalną i zmieniającą dotychczasową rzeczywistość. Aby łatwiej było nam się w niej odnaleźć i funkcjonować, by nie wzbudzała ona w nas paraliżującego lęku, należy ją zdefiniować oraz znaleźć konstruktywne sposoby zmierzenia się z nią. W ostatnim czasie dość często słyszymy lub czytamy o kryzysie – ekonomicznym, gospodarczym
lub społecznym; mówi się także o trudnej sytuacji.

Czym zatem jest sytuacja trudna i kryzysowa?

Psycholodzy podkreślają, że sytuacja trudna zawiera czynniki, które utrudniają osiągnięcie celu (zaspokojenia potrzeby, rozwiązania zadania), bądź powodują ograniczenie cenionych wartości. Jednocześnie dodają, iż jest to sytuacja, wyzwalająca stan wzmożonej aktywizacji. Zatem należy szukać w niej potencjału, jaki wyzwala nasz umysł oraz siły witalne, aby w tej sytuacji optymalnie się odnaleźć.

Odsłony: 246

Szanowni Państwo,

Od  12 marca br. do 13 kwietnia  funkcjonowanie jednostek systemu oświaty  zostaje czasowo ograniczone.  Oznacza to, że w tym okresie Internaty,  przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo – wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. To dla nas czas szczególnych wyzwań i ważna lekcja odpowiedzialności za zdrowie nasze, naszych bliskich i innych osób. Wg słów Ministra Edukacji Narodowej na dzień dzisiejszy nie jest planowana korekta kalendarza roku szkolnego.

Jeśli działalność placówek oświatowych zostanie wznowiona, to o możliwym terminie powrotu do  Internatu poinformujemy  Państwa bezzwłocznie. Sytuacja, w której jesteśmy jest wyjątkowa i wymaga od nas wszystkich dyscypliny, otwartości i wzajemnego poszanowania.

Proszę śledzić informacje w mediach oraz na stronie www zsg/zakładka Internat ZSG.

Kierownik i nauczyciele - wychowawcy Internatu pozostają do dyspozycji wychowanek i rodziców/opiekunów. Prosimy o kontakt  mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzymy zdrowia i bezpieczeństwa z nadzieją na szybkie spotkanie – Kierownik Internatu ZSG.

Odsłony: 311

Szanowni Rodzice, Drogie Wychowanki !

Znaleźliśmy się w sytuacji, gdy nasze życie zmieniło znacznie swój tryb. Doszło do ograniczenia dynamiki i swobody życia społecznego. Taka sytuacja może powodować wiele pozytywnych skutków, jak również wiele sytuacji trudnych.

Dlatego też, zwracamy się z prośbą do Was, aby wykorzystać czas zawieszenia zajęć szkolnych  na powtórzenie, usystematyzowanie bądź poszerzenie wiadomości z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z realizowanym materiałem edukacyjnym przewidzianym dla danego etapu kształcenia. Wierzymy, że czas spędzony na pracy  w wirtualnym świecie też może dać wiele korzyści, a przede wszystkim pozwoli nam wszystkim mieć namiastkę normalności,  da szansę na dalszy rozwój.
W tym trudnym czasie warto racjonalnie zaplanować działania tak, by osiągnąć sukces edukacyjny.
Już teraz w trosce o Wasze  sukcesy szkolne, w celu wsparcia waszych działań polecamy Wam materiały edukacyjne niezbędne do powtórzenia i utrwalenia zadanego materiału .
Zachęcamy Was do zapoznania się w tym celu z poszczególnymi portalami i stronami internetowymi zalecanymi przez Men:

Odsłony: 244

W ramach programu profilaktyczno – edukacyjnego  Pani Kierownik Barbara Jurkowska wraz z st.sierżantem W. Ziębą  z KRP I m.st. Warszawy – Śródmieście , przeprowadziła zajęcia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich. Podczas spotkania przedstawione i omówione zostały normy prawne odpowiedzialności nieletnich w związku z popełnieniem czynu karalnego. Powyższa tematyka została omówiona w celu przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
Wychowankom przekazane zostały niezbędne informacje o konsekwencjach dopuszczenia się czynów zabronionych, w określonych przedziałach wiekowych sprawcy. Na podstawie "Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich" wyjaśniono podstawowe pojęcia prawne, a także skutki i następstwa popełnienia czynu karalnego.

Działania profilaktyczne prowadzone w Internacie ZSG mają na celu zwiększenie świadomości podopiecznych dotyczącej przestępczości nieletnich. Promują postawy odpowiedzialne oraz umiejętność przewidywania konsekwencji własnych zachowań, tym samym ograniczając konflikty z prawem wśród młodych osób. Dziękujemy za tę ważną i mądrą pracę !

Odsłony: 226

Opera jest teatrem medytacyjnym, ale medytacja to nie jest siedzenie w bezruchu i wpatrywanie
 się w jeden punkt, w coś co ładnie wygląda. Medytacja to zachwyt nad światem takim, jaki jest
– twierdził Ryszard Peryt, współzałożyciel i pierwszy dyrektor Polskiej Opery Królewskiej.

 Otóż OPERA dosłownie znaczy DZIEŁO, ale także SŁUŻBA. Zaś wspólny sens tej triady słów odsłania i ujawnia kształt jej misji tu i teraz, w Polsce i w Świecie. OPERA – SŁUŻBA POPRZEZ DZIEŁO. Z tą służebną misją, która ożywia ciała i dusze zawitały w gościnne progi Internatu ZSG solistki Opery Narodowej. Przedstawicielki świata sztuki wysokiej  wprowadziły nas w specyfikę teatru operowego, w jego umowny „mikroświat”: tempo, logikę i realizm akcji, prawdopodobieństwo i wiarygodność wydarzeń, sposób prowadzenia narracji, wielopłaszczyznową rolę muzyki (w uwerturze, tańcach, ariach, charakterystyce postaci), istotę ról śpiewaków-aktorów itd. Punkt kulminacyjny tego wyjątkowego spotkania stanowił koncert libretta Halki, Strasznego Dworu.

Odsłony: 197

 

Karnawał najogólniej rzecz ujmując to okres pomiędzy Świętami Bożego Narodzenia a Wielkim Postem. Do głównych tradycji karnawałowych należą zabawy, bale i parady.
Uczestnicy przygotowują specjalnie na tą okazje stroje karnawałowe niezwykle bogato zdobione, mieniące się złotem, przepychem. By móc w pełni poczuć tę niesamowitą atmosferę, postanowiłyśmy poznać tradycje najstarszego karnawału w Europie, które mają około 1000 lat i sięgają XI wieku – Karnawału Weneckiego. W tym celu zaprosiłyśmy do naszego Internatu eksperta w dziedzinie kulturoznawstwa – P. B. Kaczmarczyk, która z pasją przybliżyła nam zwyczaje i tradycje związane z obchodami karnawału  nie tylko tego najstarszego w Wenecji, ale w całej Europie. I choć już czas zabaw karnawałowych za nami, to spotkanie to było niezwykle ubogacającą lekcją historii kultury Europy.

Odsłony: 193

 

Cudowność domu polega nie na tym, że zapewnia schronienie, ogrzewa, czy daje poczucie własności, ale na tym, że powoli gromadzi w nas zasoby słodyczy.
                                                                                 Antoine de Saint –Exupéry

 

O domu można mówić i pisać zawsze ... ciepło. Wtedy ogarnia każdego rozrzewnienie, wspomnienie, łza, nutka nostalgii, uśmiech. Dom to nie tylko budynek, ale przede wszystkim miłość, ciepło, bezpieczeństwo, dobro, radość. To rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, pola, lasy, ogród, zabawy – coś, do czego wraca się zawsze, nawet z najdalszych zakątków świata!

Dom - to tam, gdzie choćby pod gołym niebem, ludzie są razem.

I właśnie do takiego wyjątkowego, bo ukrytego przed światłami wielkiego miasta – domu – w którym skrzyżowały się drogi życia tych co są samotni, bezdomni i chorzy, udały się Aktorki Koła Teatralnego Internatu ZSG. Będąc w Hospicjum dla Osób Bezdomnych im Św. Krzyża przy ul. Dojazdowej w Warszawie, przekonałyśmy  się, że o tym „Miejscu” nie można mówić stereotypowo.
choć zgłaszają się tu osoby w ostatnim stadium choroby, to ich szlachetne cierpienie jest tak ciche i delikatne, że ma się wrażenie, jakby było prawie niewidoczne. W kilku salach i separatkach pomalowanych na biało stłoczono kilkadziesiąt łóżek, szafy, szafeczki przy łóżkach, radio, jest nawet  telewizor. Pacjentami opiekują się wolontariusze. Nasza wizyta miała wyjątkowy charakter, gdyż dane nam było zaprezentować piękną inscenizację Jasełek Bożonarodzeniowych. Gromki aplauz podopiecznych Hospicjum był wyrazem  uznania i dawką ogromnej radości, która wlała się w nasze serca – upewniając nas, iż Warto czynić Dobro!

Odsłony: 206


 

Często uzależnienia są tematem tabu w gronie znajomych czy przyjaciół. Jest to dość powszechna sytuacja, lecz jednocześnie bardzo niebezpieczna. Jeśli uzależniony jest sam i nie ma przy sobie osoby, której ufa i która ją wspiera, może ślepo brnąć w nałóg, co może prowadzić do tragicznych skutków.

Znajomi czy bliscy często nie wiedzą, jak się zachować wobec osób, u których dostrzegają uzależnienie. Wobec rozlicznych zagrożeń współczesnego świata, którym niejednokrotnie trudno jest się nam przeciwstawić lub znaleźć  pomoc, tak by była ona skuteczna, tej zimy zostałyśmy wyposażone w szczegółową wiedzę  na temat środków uzależniających i uzależnieniach. Dzięki   naszym gościom edukatorom – profilaktykom ze Stowarzyszenia KARAN - mogłyśmy również  na podstawie ćwiczeń  doskonalić techniki podejmowania decyzji  i kierowania  się własnym zdaniem w sytuacji wyboru, zwłaszcza w warunkach presji grupowej oraz nauczyć się  umiejętności pozwalających radzić sobie z napotkanymi w życiu trudnościami m.in. jak pomów osobie uzależnionej.

Ta zima zapowiada się bardzo aktywnie! Najważniejsze jest jednak to, by umieć dokonywać mądrych wyborów, bo nasze zdrowie i życie jest w naszych rękach!

Odsłony: 255

Galeria

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły